LibreOffice Module svx (master)  1
SvxTextEditSourceImpl Member List

This is the complete list of members for SvxTextEditSourceImpl, including all inherited members.

acquire()SvxTextEditSourceImpl
addRange(SvxUnoTextRangeBase *pNewRange)SvxTextEditSourceImpl
Broadcast(const SfxHint &rHint)SfxBroadcaster
CreateViewForwarder()SvxTextEditSourceImplprivate
DECL_LINK(NotifyHdl, EENotify &, void)SvxTextEditSourceImpl
dispose()SvxTextEditSourceImplprivate
EndListening(SfxBroadcaster &rBroadcaster, bool bRemoveAllDuplicates=false)SfxListener
EndListeningAll()SfxListener
Forward(SfxBroadcaster &rBC, const SfxHint &rHint)SfxBroadcasterprotected
GetBackgroundTextForwarder()SvxTextEditSourceImplprivate
GetBroadcasterCount() const SfxListener
GetBroadcasterJOE(sal_uInt16 nNo) const SfxListener
GetEditModeTextForwarder()SvxTextEditSourceImplprivate
GetEditViewForwarder(bool)SvxTextEditSourceImpl
GetListener(size_t nNo) const SfxBroadcaster
GetListenerCount() const SfxBroadcaster
getRanges() const SvxTextEditSourceImplinline
GetSizeOfVector() const SfxBroadcaster
GetTextForwarder()SvxTextEditSourceImpl
HasListeners() const SfxBroadcaster
HasView() const SvxTextEditSourceImplinlineprivate
IsEditMode() const SvxTextEditSourceImplinlineprivate
IsListening(SfxBroadcaster &rBroadcaster) const SfxListener
IsValid() const SvxTextEditSourceImpl
lock()SvxTextEditSourceImpl
LogicToPixel(const Point &, const MapMode &rMapMode)SvxTextEditSourceImpl
m_xLinguServiceManagerSvxTextEditSourceImplprivate
maRefCountSvxTextEditSourceImplprivate
maTextOffsetSvxTextEditSourceImplprivate
mbDataValidSvxTextEditSourceImplprivate
mbForwarderIsEditModeSvxTextEditSourceImplprivate
mbIsLockedSvxTextEditSourceImplprivate
mbNeedsUpdateSvxTextEditSourceImplprivate
mbNotificationsDisabledSvxTextEditSourceImplprivate
mbNotifyEditOutlinerSetSvxTextEditSourceImplprivate
mbOldUndoModeSvxTextEditSourceImplprivate
mbShapeIsEditModeSvxTextEditSourceImplprivate
mpModelSvxTextEditSourceImplprivate
mpObjectSvxTextEditSourceImplprivate
mpOutlinerSvxTextEditSourceImplprivate
mpTextSvxTextEditSourceImplprivate
mpTextForwarderSvxTextEditSourceImplprivate
mpViewSvxTextEditSourceImplprivate
mpViewForwarderSvxTextEditSourceImplprivate
mpWindowSvxTextEditSourceImplprivate
mvTextRangesSvxTextEditSourceImplprivate
Notify(SfxBroadcaster &rBC, const SfxHint &rHint) overrideSvxTextEditSourceImplvirtual
ObjectInDestruction(const SdrObject &rObject) overrideSvxTextEditSourceImplvirtual
PixelToLogic(const Point &, const MapMode &rMapMode)SvxTextEditSourceImpl
release()SvxTextEditSourceImpl
RemoveBroadcaster_Impl(SfxBroadcaster &rBC)SfxListener
removeRange(SvxUnoTextRangeBase *pOldRange)SvxTextEditSourceImpl
SetupOutliner()SvxTextEditSourceImplprivate
SfxBroadcaster()SfxBroadcaster
SfxBroadcaster(const SfxBroadcaster &rBC)SfxBroadcaster
SfxListener::SfxListener()SfxListener
SfxListener::SfxListener(const SfxListener &rCopy)SfxListener
StartListening(SfxBroadcaster &rBroadcaster, DuplicateHandling eDuplicateHanding=DuplicateHandling::Unexpected)SfxListener
SvxTextEditSourceImpl(SdrObject *pObject, SdrText *pText)SvxTextEditSourceImpl
SvxTextEditSourceImpl(SdrObject &rObject, SdrText *pText, SdrView &rView, const OutputDevice &rWindow)SvxTextEditSourceImpl
unlock()SvxTextEditSourceImpl
UpdateData()SvxTextEditSourceImpl
UpdateOutliner()SvxTextEditSourceImpl
~ObjectUser()sdr::ObjectUserinlineprotected
~SfxBroadcaster() COVERITY_NOEXCEPT_FALSESfxBroadcastervirtual
~SfxListener() COVERITY_NOEXCEPT_FALSESfxListenervirtual
~SvxTextEditSourceImpl() overrideSvxTextEditSourceImplvirtual