LibreOffice Module reportdesign (master) 1
Namespaces | Classes | Typedefs | Enumerations | Functions | Variables
dbaui Namespace Reference

Namespaces

namespace  DataSourceInfoConverter
 
namespace  OCharsetDisplay
 
namespace  OGenericUnoController
 
namespace  OTableCopyHelper
 
namespace  OTableEditorCtrl
 
namespace  SbaTableQueryBrowser
 
namespace  SbaXDataBrowserController
 
namespace  SbaXGridPeer
 
namespace  SelectionNotifier
 

Classes

class  AddTableDialogContext
 
class  AdvancedSettingsDialog
 
class  AsyncDialogExecutor
 
class  BasicInteractionHandler
 
struct  BooleanSettingDesc
 
class  BrowserViewStatusDisplay
 
class  CharsetDisplayDerefHelper
 
class  CharSetListBox
 
class  CompareFeatureById
 
class  ComposerDialog
 
struct  ControllerFeature
 
class  ControllerFrame
 
struct  ControllerFrame_Data
 
class  DatabaseObjectView
 
class  DataSourceMetaData
 
class  DbaIndexDialog
 
class  DbaMouseDownListBoxController
 
class  DBSubComponentController
 
struct  DBSubComponentController_Impl
 
class  DBTableTreeView
 
struct  DBTreeListUserData
 
class  DBTreeView
 
class  DBTreeViewBase
 
class  DbuTypeCollectionItem
 
class  DirectSQLDialog
 
class  DlgFilterCrit
 
class  DlgOrderCrit
 
class  DlgQryJoin
 
class  DlgSize
 
class  DynamicTableOrQueryNameCheck
 
struct  FeatureListener
 
class  FeatureSet
 
struct  FeatureState
 
class  FindFeatureListener
 
class  GeneratedValuesPage
 
struct  GrantIndexAccess
 
class  HierarchicalNameCheck
 
class  IAddTableDialogContext
 
class  IClipboardTest
 
class  IContextMenuProvider
 
class  IControlActionListener
 
class  IController
 
class  ICopyTableSourceObject
 
class  IDatabaseSettingsDialog
 
class  IDragTransferableListener
 
class  IEntryFilter
 
class  IItemSetHelper
 
class  ImageProvider
 
class  IndexFieldsControl
 
class  InterimDBTreeListBox
 
class  IObjectNameCheck
 
class  IRelationControlInterface
 
class  ISaveValueWrapper
 
class  IUpdateHelper
 
class  LegacyInteractionHandler
 
class  LimitBox
 
class  LimitBoxController
 
class  MySQLNativePage
 
class  MySQLNativeSettings
 
class  MySQLNativeSetupPage
 
class  NamedTableCopySource
 
class  OAddTableDlg
 
class  OAdoDetailsPage
 
class  OAppBorderWindow
 
class  OAppDetailPageHelper
 
class  OApplicationController
 
class  OApplicationDetailView
 
class  OApplicationIconControl
 
class  OApplicationIconControlDropTarget
 
class  OApplicationSwapWindow
 
class  OApplicationView
 
class  OAsynchronousLink
 
class  OAuthentificationPageSetup
 
class  OBeamer
 
class  ObjectCopySource
 
class  OCharsetDisplay
 
class  OChildWindow
 
class  OCollectionView
 
class  OColumnControl
 
class  OColumnControlModel
 
class  OColumnControlTopLevel
 
class  OColumnControlWindow
 
class  OColumnPeer
 
class  OCommentUndoAction
 
class  OCommonBehaviourTabPage
 
class  OConnectionHelper
 
class  OConnectionLine
 
class  OConnectionLineAccess
 
class  OConnectionLineData
 
class  OConnectionTabPage
 
class  OConnectionTabPageSetup
 
class  OConnectionURLEdit
 
class  OCopyTable
 
class  OCopyTableWizard
 
class  ODatabaseAdministrationDialog
 
class  ODatabaseExport
 
class  ODatabaseImportExport
 
class  ODataClipboard
 
class  ODatasourceConnector
 
class  ODataSourcePropertyDialog
 
class  ODatasourceSelectDialog
 
class  ODataView
 
class  ODbAdminDialog
 
class  ODbaseDetailsPage
 
class  ODbaseIndexDialog
 
struct  OdbcTypesImpl
 
class  ODbDataSourceAdministrationHelper
 
class  ODBTypeWizDialog
 
class  ODbTypeWizDialog
 
class  ODbTypeWizDialogSetup
 
class  ODBTypeWizDialogSetup
 
class  ODirectSQLDialog
 
class  ODisableWidgetWrapper
 
class  ODocumentInfoPreview
 
class  ODriversSettings
 
class  OFieldDescControl
 
class  OFieldDescription
 
class  OFilePickerInteractionHandler
 
class  OFinalDBPageSetup
 
class  OGeneralPage
 
class  OGeneralPageDialog
 
class  OGeneralPageWizard
 
class  OGeneralSpecialJDBCConnectionPageSetup
 
class  OGeneralSpecialJDBCDetailsPage
 
class  OGenericAdministrationPage
 
class  OGenericUnoController
 
class  OHTMLImportExport
 
class  OHTMLReader
 
struct  OIndex
 
class  OIndexCollection
 
struct  OIndexField
 
class  OJDBCConnectionPageSetup
 
class  OJoinController
 
class  OJoinDesignView
 
class  OJoinDesignViewAccess
 
struct  OJoinDropData
 
struct  OJoinExchangeData
 
class  OJoinExchObj
 
class  OJoinMoveTabWinUndoAct
 
class  OJoinSizeTabWinUndoAct
 
class  OJoinTableView
 
class  OLDAPConnectionPageSetup
 
class  OLDAPDetailsPage
 
class  OLinkedDocumentsAccess
 
class  OMySQLIntroPageSetup
 
class  OMySQLODBCDetailsPage
 
class  OOdbcDetailsPage
 
class  OOdbcEnumeration
 
class  OParameterDialog
 
class  OParameterUpdateHelper
 
class  OpenDocumentButton
 
class  OpenDocumentListBox
 
class  OPostgresConnectionPageSetup
 
class  OPreviewWindow
 
class  OPrimKeyUndoAct
 
class  OPropColumnEditCtrl
 
class  OPropEditCtrl
 
class  OPropListBoxCtrl
 
class  OPropNumericEditCtrl
 
class  OptionalBoolItem
 
class  OQueryAddTabConnUndoAction
 
class  OQueryContainerWindow
 
class  OQueryController
 
class  OQueryDelTabConnUndoAction
 
class  OQueryDesignFieldUndoAct
 
class  OQueryDesignUndoAction
 
class  OQueryDesignView
 
class  OQueryTabConnUndoAction
 
class  OQueryTableConnection
 
class  OQueryTableConnectionData
 
class  OQueryTableView
 
class  OQueryTableWindow
 
class  OQueryTableWindowData
 
class  OQueryTabWinDelUndoAct
 
class  OQueryTabWinShowUndoAct
 
class  OQueryTabWinUndoAct
 
class  OQueryTextView
 
class  OQueryViewSwitch
 
class  ORelationControl
 
class  ORelationController
 
class  ORelationDesignView
 
class  ORelationDialog
 
class  ORelationTableConnection
 
class  ORelationTableConnectionData
 
class  ORelationTableView
 
class  ORelationTableWindow
 
class  ORowSetImportExport
 
class  ORTFImportExport
 
class  ORTFReader
 
class  OSaveAsDlg
 
class  OSaveValueWidgetWrapper
 
class  OSaveValueWidgetWrapper< dbaui::OConnectionURLEdit >
 
class  OSaveValueWidgetWrapper< weld::Toggleable >
 
class  OSbaWeakSubObject
 
class  OScrollWindowHelper
 
class  OSelectionBrowseBox
 
class  OSingleDocumentController
 
class  OSpreadSheetConnectionPageSetup
 
class  OSqlEditUndoAct
 
class  OSQLErrorBox
 
class  OSQLMessageBox
 
class  OSQLMessageDialog
 
class  OSQLNameChecker
 
class  OSQLNameEditControl
 
class  OSQLNameEntry
 
class  OSQLWarningBox
 
class  OStringListItem
 
class  OTabFieldCellModifiedUndoAct
 
class  OTabFieldCreateUndoAct
 
class  OTabFieldDelUndoAct
 
class  OTabFieldMovedUndoAct
 
class  OTabFieldSizedUndoAct
 
class  OTabFieldUndoAct
 
class  OTableBorderWindow
 
class  OTableConnection
 
class  OTableConnectionData
 
class  OTableController
 
class  OTableCopyHelper
 
class  OTableDesignCellUndoAct
 
class  OTableDesignHelpBar
 
class  OTableDesignUndoAct
 
class  OTableDesignView
 
class  OTableEditorCtrl
 
class  OTableEditorDelUndoAct
 
class  OTableEditorInsNewUndoAct
 
class  OTableEditorInsUndoAct
 
class  OTableEditorTypeSelUndoAct
 
class  OTableEditorUndoAct
 
class  OTableFieldControl
 
class  OTableFieldDesc
 
class  OTableFieldDescWin
 
class  OTableFieldInfo
 
class  OTableFilterDialog
 
class  OTableGrantControl
 
class  OTableIndex
 
class  OTableInfo
 
class  OTableListBoxControl
 
class  OTableRow
 
class  OTableRowExchange
 
class  OTableRowView
 
class  OTableSubscriptionDialog
 
class  OTableSubscriptionPage
 
class  OTableTreeListBox
 
class  OTableWindow
 
class  OTableWindowAccess
 
class  OTableWindowData
 
class  OTableWindowListBox
 
class  OTableWindowTitle
 
class  OTasksWindow
 
class  OTextConnectionHelper
 
class  OTextConnectionPageSetup
 
class  OTextDetailsPage
 
class  OTitleWindow
 
class  OTypeInfo
 
class  OUserAdmin
 
class  OUserAdminDlg
 
class  OUserDriverDetailsPage
 
class  OUserSettingsDialog
 
class  OWidgetBase
 
class  OWizardPage
 
class  OWizColumnSelect
 
class  OWizHTMLExtend
 
class  OWizNameMatching
 
class  OWizNormalExtend
 
class  OWizRTFExtend
 
class  OWizTypeSelect
 
class  OWizTypeSelectControl
 
class  OWizTypeSelectList
 
class  QueryDesigner
 
class  QueryPropertiesDialog
 
class  RelationDesigner
 
class  ResultSetBrowser
 
class  RowsetFilterDialog
 
class  RowsetOrderDialog
 
class  SbaExternalSourceBrowser
 
class  SbaGridControl
 
class  SbaGridHeader
 
class  SbaGridListener
 
class  SbaSbAttrDlg
 
class  SbaTableQueryBrowser
 
struct  SbaURLCompare
 
class  SbaXDataBrowserController
 
class  SbaXFormAdapter
 
class  SbaXGridControl
 
class  SbaXGridPeer
 
class  SbaXLoadMultiplexer
 
class  SbaXParameterMultiplexer
 
class  SbaXPropertiesChangeMultiplexer
 
class  SbaXPropertyChangeMultiplexer
 
class  SbaXResetMultiplexer
 
class  SbaXRowSetApproveMultiplexer
 
class  SbaXRowSetMultiplexer
 
class  SbaXSQLErrorMultiplexer
 
class  SbaXStatusMultiplexer
 
class  SbaXSubmitMultiplexer
 
class  SbaXVetoableChangeMultiplexer
 
class  SelectionNotifier
 
class  SetItemPropertyStorage
 
class  SpecialSettingsPage
 
class  SQLEditView
 
class  SQLExceptionInteractionHandler
 
struct  SQLMessageBox_Impl
 
class  SubComponentManager
 
struct  SubComponentManager_Data
 
class  TableDesigner
 
class  TableObjectListFacade
 
class  TableWindowListBoxHelper
 
struct  TAppSupportedSotFunctor
 
struct  TaskEntry
 
struct  TaskPaneData
 
class  TColumnFindFunctor
 
class  TExportColumnFindFunctor
 
class  TextConnectionSettingsDialog
 
class  TMultiListBoxEntryFindFunctor
 
class  TreeListBox
 
class  TreeListBoxDropTarget
 
class  UndoManager
 
struct  UndoManager_Impl
 
class  UnoDataBrowserView
 

Typedefs

typedef ::cppu::ImplHelper5< css::container::XContainerListener, css::beans::XPropertyChangeListener, css::sdb::application::XDatabaseDocumentUI, css::ui::XContextMenuInterception, css::view::XSelectionSupplier > OApplicationController_Base
 
typedef std::vector< TaskEntryTaskEntryList
 
typedef ::cppu::WeakImplHelper< css::beans::XPropertyChangeListener > SubComponentManager_Base
 
typedef ::svt::EditBrowseBox ORelationControl_Base
 
typedef std::set< PropertyValue, PropertyValueLess > PropertyValueSet
 
typedef std::deque< OTableIndexTableIndexList
 
typedef std::deque< OTableInfoTableInfoList
 
typedef ::cppu::WeakImplHelper< css::task::XInteractionHandler > OFilePickerInteractionHandler_Base
 
typedef SQLRETURN(SQL_API * TSQLManageDataSource) (SQLHWND hwndParent)
 
typedef SQLRETURN(SQL_API * TSQLAllocHandle) (SQLSMALLINT HandleType, SQLHANDLE InputHandle, SQLHANDLE *OutputHandlePtr)
 
typedef SQLRETURN(SQL_API * TSQLFreeHandle) (SQLSMALLINT HandleType, SQLHANDLE Handle)
 
typedef SQLRETURN(SQL_API * TSQLSetEnvAttr) (SQLHENV EnvironmentHandle, SQLINTEGER Attribute, SQLPOINTER ValuePtr, SQLINTEGER StringLength)
 
typedef SQLRETURN(SQL_API * TSQLDataSources) (SQLHENV EnvironmentHandle, SQLUSMALLINT Direction, SQLCHAR *ServerName, SQLSMALLINT BufferLength1, SQLSMALLINT *NameLength1Ptr, SQLCHAR *Description, SQLSMALLINT BufferLength2, SQLSMALLINT *NameLength2Ptr)
 
typedef ::cppu::ImplInheritanceHelper< OGenericUnoController, css::sdb::XSQLErrorListener, css::form::XDatabaseParameterListener, css::form::XConfirmDeleteListener, css::form::XLoadListener, css::form::XResetListener, css::awt::XFocusListener, css::container::XContainerListener, css::beans::XPropertyChangeListener, css::frame::XModule > SbaXDataBrowserController_Base
 
typedef ::dbtools::OCharsetMap OCharsetDisplay_Base
 
typedef ::dbtools::CharsetIteratorDerefHelper CharsetDisplayDerefHelper_Base
 
typedef ::utl::SharedUNOComponent< css::sdbc::XConnection > SharedConnection
 
typedef ::rtl::Reference< OConnectionLineDataOConnectionLineDataRef
 
typedef std::vector< OConnectionLineDataRefOConnectionLineDataVec
 
typedef ::cppu::WeakImplHelper< css::sdbc::XResultSetMetaDataSupplier, css::sdb::XResultSetAccess, css::sdbc::XResultSetUpdate, css::sdbc::XRowSet, css::sdb::XRowSetApproveBroadcaster, css::sdbcx::XRowLocate, css::sdbc::XRowUpdate, css::sdbc::XRow, css::sdbcx::XColumnsSupplier, css::sdbc::XColumnLocate, css::sdbc::XParameters, css::sdbcx::XDeleteRows > SbaXFormAdapter_BASE1
 
typedef ::cppu::ImplHelper12< css::sdbc::XWarningsSupplier, css::sdbc::XCloseable, css::form::XLoadable, css::sdb::XSQLErrorBroadcaster, css::form::XDatabaseParameterBroadcaster, css::form::XForm, css::form::XSubmit, css::awt::XTabControllerModel, css::lang::XComponent, css::beans::XFastPropertySet, css::beans::XMultiPropertySet, css::container::XNamed > SbaXFormAdapter_BASE2
 
typedef ::cppu::ImplHelper10< css::io::XPersistObject, css::beans::XPropertySet, css::util::XCancellable, css::beans::XPropertyState, css::form::XReset, css::container::XNameContainer, css::container::XIndexContainer, css::container::XContainer, css::container::XEnumerationAccess, css::beans::XPropertyChangeListener > SbaXFormAdapter_BASE3
 
typedef std::vector< OIndexFieldIndexFields
 
typedef std::vector< OIndexIndexes
 
typedef OSingleDocumentController OJoinController_BASE
 
typedef ::cppu::ImplHelper1< css::lang::XUnoTunnel > OJoinExchObj_Base
 
typedef std::map< sal_Int32, std::shared_ptr< SetItemPropertyStorage > > PropertyValues
 
typedef ::comphelper::OPropertyContainer OQueryController_PBase
 
typedef ::comphelper::OPropertyArrayUsageHelper< OQueryControllerOQueryController_PABase
 
typedef ::cppu::ImplInheritanceHelper< DBSubComponentController, css::document::XUndoManagerSupplier > OSingleDocumentController_Base
 
typedef std::vector< std::shared_ptr< OTableConnectionData > > TTableConnectionData
 
typedef OSingleDocumentController OTableController_BASE
 
typedef ::rtl::Reference< OTableFieldDescOTableFieldDescRef
 
typedef std::vector< OTableFieldDescRefOTableFields
 
typedef std::vector< std::shared_ptr< OTableWindowData > > TTableWindowData
 
typedef std::shared_ptr< OTypeInfoTOTypeInfoSP
 
typedef std::multimap< sal_Int32, TOTypeInfoSPOTypeInfoMap
 
typedef ::svt::OGenericUnoDialog ODatabaseAdministrationDialogBase
 
typedef ::cppu::ImplHelper5< css::frame::XStatusListener, css::view::XSelectionSupplier, css::document::XScriptInvocationContext, css::ui::XContextMenuInterception, css::sdb::XDatabaseRegistrationsListener > SbaTableQueryBrowser_Base
 
typedef ::svt::OGenericUnoDialog OSQLMessageDialogBase
 
typedef std::unique_ptr< OWizTypeSelect >(* TypeSelectionPageFactory) (weld::Container *, OCopyTableWizard *, SvStream &)
 
typedef ::cppu::WeakImplHelper< XTopWindowListener > FrameWindowActivationListener_Base
 
typedef cppu::ImplInheritanceHelper< ::svt::ToolboxController, css::lang::XServiceInfo > LimitBoxController_Base
 
typedef ::cppu::WeakAggComponentImplHelper4< css::awt::XControlModel, css::lang::XServiceInfo, css::util::XCloneable, css::io::XPersistObject > OColumnControlModel_BASE
 
typedef ::comphelper::OPropertyArrayUsageHelper< ComposerDialogComposerDialog_PBASE
 
typedef ::svt::OGenericUnoDialog CopyTableWizard_DialogBase
 
typedef ::cppu::ImplInheritanceHelper< CopyTableWizard_DialogBase, XCopyTableWizard > CopyTableWizard_Base
 
typedef ::cppu::WeakImplHelper< css::lang::XServiceInfo, css::lang::XInitialization, css::task::XInteractionHandler2 > BasicInteractionHandler_Base
 
typedef ::cppu::ImplInheritanceHelper< ODatabaseAdministrationDialog, css::sdb::XTextConnectionSettings > OTextConnectionSettingsDialog_BASE
 
typedef ::comphelper::OPropertyArrayUsageHelper< OTextConnectionSettingsDialog > OTextConnectionSettingsDialog_PBASE
 
typedef ::svt::OGenericUnoDialog ODirectSQLDialog_BASE
 
typedef ::comphelper::OPropertyArrayUsageHelper< ODirectSQLDialogODirectSQLDialog_PBASE
 
typedef ::cppu::ImplHelper1< css::document::XUndoManager > UndoManager_Base
 
typedef ::cppu::ImplInheritanceHelper< OGenericUnoController, css::document::XScriptInvocationContext, css::util::XModifiable > DBSubComponentController_Base
 
typedef ::std::map< OUString, ControllerFeature, ::std::less< OUString > > SupportedFeatures
 
typedef ::comphelper::SharedMutexBase OGenericUnoController_MBASE
 
typedef ::cppu::WeakComponentImplHelper< css::frame::XDispatch, css::frame::XDispatchProviderInterceptor, css::util::XModifyListener, css::frame::XFrameActionListener, css::lang::XInitialization, css::lang::XServiceInfo, css::frame::XDispatchInformationProvider, css::frame::XController2, css::frame::XTitle, css::frame::XTitleChangeBroadcaster, css::awt::XUserInputInterception > OGenericUnoController_Base
 

Enumerations

enum  IS_PATH_EXIST
 
enum  ElementType
 
enum  PreviewMode {
  NONE ,
  Document ,
  DocumentInfo
}
 
enum  ElementOpenMode {
  Normal ,
  Design ,
  Mail
}
 
enum  AuthenticationMode
 
enum  EOrderDir
 
enum  EFunctionType
 
enum  EConnectionSide
 
enum  ETableFieldType
 
enum  EJoinType
 
enum  EControlType
 
enum  SqlParseError
 
enum  Cardinality {
  Undefined ,
  OneMany ,
  ManyOne ,
  OneOne
}
 
enum  MessageType
 
enum  MessBoxStyle {
  NONE ,
  Ok ,
  OkCancel ,
  YesNo ,
  YesNoCancel ,
  RetryCancel ,
  DefaultOk ,
  DefaultCancel ,
  DefaultRetry ,
  DefaultYes ,
  DefaultNo
}
 

Functions

 IMPL_LINK (OApplicationController, OnSelectContainer, void *, _pType, void)
 
 IMPL_LINK (OApplicationController, OnCreateWithPilot, void *, _pType, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OApplicationController, OnClipboardChanged, TransferableDataHelper *, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OApplicationController, OnAsyncDrop, void *, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (SbaXDataBrowserController, OnAsyncDisplayError, void *, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (SbaXDataBrowserController, OnClipboardChanged, TransferableDataHelper *, void)
 
 IMPL_LINK (SbaXDataBrowserController, OnInvalidateClipboard, Timer *, _pTimer, void)
 
 IMPL_LINK (SbaXDataBrowserController, OnSearchContextRequest, FmSearchContext &, rContext, sal_uInt32)
 
 IMPL_LINK (SbaXDataBrowserController, OnFoundData, FmFoundRecordInformation &, rInfo, void)
 
 IMPL_LINK (SbaXDataBrowserController, OnCanceledNotFound, FmFoundRecordInformation &, rInfo, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (SbaXDataBrowserController, OnAsyncGetCellFocus, void *, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (SbaTableQueryBrowser, OnCopyEntry, LinkParamNone *, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (SbaTableQueryBrowser, OnAsyncDrop, void *, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OGenericUnoController, OnAsyncInvalidateAll, void *, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OGenericUnoController, OnAsyncCloseTask, void *, void)
 
static void SafeAddPropertyListener (const Reference< XPropertySet > &xSet, const OUString &rPropName, XPropertyChangeListener *pListener)
 
static void SafeRemovePropertyListener (const Reference< XPropertySet > &xSet, const OUString &rPropName, XPropertyChangeListener *pListener)
 
static Reference< XPropertySetgetColumnHelper (const weld::TreeView &rTreeView, const weld::TreeIter *pCurrentlyDisplayed, const Reference< XPropertySet > &rxSource)
 
 IMPL_LINK (SbaTableQueryBrowser, OnExpandEntry, const weld::TreeIter &, rParent, bool)
 
 IMPL_LINK_NOARG (SbaTableQueryBrowser, OnSelectionChange, LinkParamNone *, void)
 
 IMPL_LINK (TreeListBox, KeyInputHdl, const KeyEvent &, rKEvt, bool)
 
 IMPL_LINK_NOARG (TreeListBox, SelectHdl, weld::TreeView &, void)
 
 IMPL_LINK (TreeListBox, DragBeginHdl, bool &, rUnsetDragIcon, bool)
 
 IMPL_LINK (TreeListBox, QueryTooltipHdl, const weld::TreeIter &, rIter, OUString)
 
 IMPL_LINK (TreeListBox, CommandHdl, const CommandEvent &, rCEvt, bool)
 
 IMPL_LINK_NOARG (TreeListBox, OnTimeOut, Timer *, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (ORelationControl, AsynchActivate, void *, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (ORelationControl, AsynchDeactivate, void *, void)
 
 IMPL_LINK (OTableListBoxControl, OnTableChanged, weld::ComboBox &, rListBox, void)
 
static void fillEntryAndDisable (weld::ComboBox &_rListBox, const OUString &_sEntry)
 
static bool isCharOk (sal_Unicode _cChar, bool _bFirstChar, std::u16string_view _sAllowedChars)
 
 IMPL_LINK (OSQLNameEditControl, ModifyHdl, weld::Entry &, rEntry, void)
 
 IMPL_LINK (OSQLNameEntry, ModifyHdl, weld::Entry &, rEntry, void)
 
 IMPL_LINK (MySQLNativeSettings, RadioToggleHdl, weld::Toggleable &, rRadioButton, void)
 
 IMPL_LINK (MySQLNativeSettings, EditModifyHdl, weld::Entry &, rEdit, void)
 
 IMPL_LINK (MySQLNativeSettings, SpinModifyHdl, weld::SpinButton &, rEdit, void)
 
 IMPL_LINK (OGenericAdministrationPage, OnControlModified, weld::Widget *, pCtrl, void)
 
 IMPL_LINK (OGenericAdministrationPage, OnControlModifiedButtonClick, weld::Toggleable &, rCtrl, void)
 
 IMPL_LINK (OGenericAdministrationPage, OnControlEntryModifyHdl, weld::Entry &, rCtrl, void)
 
 IMPL_LINK (OGenericAdministrationPage, OnControlSpinButtonModifyHdl, weld::SpinButton &, rCtrl, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OGenericAdministrationPage, OnTestConnectionButtonClickHdl, weld::Button &, void)
 
 IMPL_LINK (SpecialSettingsPage, OnTriStateToggleHdl, weld::Toggleable &, rToggle, void)
 
 IMPL_LINK (SpecialSettingsPage, OnToggleHdl, weld::Toggleable &, rBtn, void)
 
 IMPL_LINK (SpecialSettingsPage, BooleanComparisonSelectHdl, weld::ComboBox &, rControl, void)
 
 IMPL_LINK (GeneratedValuesPage, OnAutoToggleHdl, weld::Toggleable &, rBtn, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OCollectionView, Save_Click, weld::Button &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OCollectionView, NewFolder_Click, weld::Button &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OCollectionView, Up_Click, weld::Button &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OCollectionView, Dbl_Click_FileView, weld::TreeView &, bool)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OConnectionHelper, OnBrowseConnections, weld::Button &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OConnectionHelper, OnCreateDatabase, weld::Button &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OConnectionHelper, GetFocusHdl, weld::Widget &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OConnectionHelper, LoseFocusHdl, weld::Widget &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OConnectionTabPage, OnTestJavaClickHdl, weld::Button &, void)
 
 IMPL_LINK (OConnectionTabPage, OnEditModified, weld::Entry &, rEdit, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OConnectionTabPageSetup, OnEditModified, weld::Entry &, void)
 
static bool checkItemType (const SfxPoolItem *pItem)
 
constexpr OStringLiteral aGroupIdent ("dBase III")
 
 IMPL_LINK_NOARG (ODbaseIndexDialog, OKClickHdl, weld::Button &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (ODbaseIndexDialog, AddClickHdl, weld::Button &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (ODbaseIndexDialog, RemoveClickHdl, weld::Button &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (ODbaseIndexDialog, AddAllClickHdl, weld::Button &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (ODbaseIndexDialog, RemoveAllClickHdl, weld::Button &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (ODbaseIndexDialog, OnListEntrySelected, weld::TreeView &, void)
 
 IMPL_LINK (ODbaseIndexDialog, TableSelectHdl, weld::ComboBox &, rComboBox, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OTextConnectionPageSetup, ImplGetExtensionHdl, OTextConnectionHelper *, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OMySQLIntroPageSetup, OnSetupModeSelected, weld::Toggleable &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OGeneralSpecialJDBCConnectionPageSetup, OnTestJavaClickHdl, weld::Button &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OJDBCConnectionPageSetup, OnTestJavaClickHdl, weld::Button &, void)
 
 IMPL_LINK (OJDBCConnectionPageSetup, OnEditModified, weld::Entry &, rEdit, void)
 
 IMPL_LINK (OFinalDBPageSetup, OnOpenSelected, weld::Toggleable &, rBox, void)
 
 IMPL_LINK (ODbTypeWizDialog, OnTypeSelected, OGeneralPage &, _rTabPage, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (ODbTypeWizDialogSetup, OnTypeSelected, OGeneralPage &, void)
 
static void lcl_removeUnused (const ::comphelper::NamedValueCollection &_aOld, const ::comphelper::NamedValueCollection &_aNew,::comphelper::NamedValueCollection &_rDSInfo)
 
 IMPL_LINK (ODbTypeWizDialogSetup, ImplModifiedHdl, OGenericAdministrationPage const *, _pConnectionPageSetup, void)
 
 IMPL_LINK (ODbTypeWizDialogSetup, ImplClickHdl, OMySQLIntroPageSetup *, _pMySQLIntroPageSetup, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (ODbTypeWizDialogSetup, OnChangeCreationMode, OGeneralPageWizard &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (ODbTypeWizDialogSetup, OnRecentDocumentSelected, OGeneralPageWizard &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (ODbTypeWizDialogSetup, OnSingleDocumentChosen, OGeneralPageWizard &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OCommonBehaviourTabPage, CharsetSelectHdl, weld::ComboBox &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (ODbaseDetailsPage, OnButtonClicked, weld::Button &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (ODbaseDetailsPage, OnButtonToggled, weld::Toggleable &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OGeneralSpecialJDBCDetailsPage, OnTestJavaClickHdl, weld::Button &, void)
 
 IMPL_LINK (OLDAPDetailsPage, OnCheckBoxClick, weld::Toggleable &, rCheckBox, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (DirectSQLDialog, OnStatementModified, LinkParamNone *, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (DirectSQLDialog, OnCloseClick, weld::Button &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (DirectSQLDialog, OnClose, void *, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (DirectSQLDialog, OnExecute, weld::Button &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (DirectSQLDialog, OnListEntrySelected, weld::ComboBox &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (DlgSize, CbClickHdl, weld::Toggleable &, void)
 
 IMPL_LINK (ODatasourceSelectDialog, ListDblClickHdl, weld::TreeView &, rListBox, bool)
 
 IMPL_LINK (OGeneralPageWizard, OnEmbeddedDBTypeSelected, weld::ComboBox &, _rBox, void)
 
 IMPL_LINK (OGeneralPage, OnDatasourceTypeSelected, weld::ComboBox &, _rBox, void)
 
 IMPL_LINK (OGeneralPageWizard, OnSetupModeSelected, weld::Toggleable &, rButton, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OGeneralPageWizard, OnDocumentSelected, weld::ComboBox &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OGeneralPageWizard, OnOpenDocument, weld::Button &, void)
 
static bool operator== (const OIndexField &_rLHS, const OIndexField &_rRHS)
 
static bool operator== (const IndexFields &_rLHS, const IndexFields &_rRHS)
 
static bool operator!= (const IndexFields &_rLHS, const IndexFields &_rRHS)
 
 IMPL_LINK (DbaIndexDialog, OnIndexAction, const OUString &, rClicked, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (DbaIndexDialog, OnCloseDialog, weld::Button &, void)
 
 IMPL_LINK (DbaIndexDialog, OnEditIndexAgain, void *, p, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (DbaIndexDialog, OnEntryEditing, const weld::TreeIter &, bool)
 
 IMPL_LINK (DbaIndexDialog, OnEntryEdited, const IterString &, rIterString, bool)
 
 IMPL_LINK_NOARG (DbaIndexDialog, OnModifiedClick, weld::Toggleable &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (DbaIndexDialog, OnModified, IndexFieldsControl &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (DbaIndexDialog, OnIndexSelected, weld::TreeView &, void)
 
 IMPL_LINK (IndexFieldsControl, OnListEntrySelected, DbaMouseDownListBoxController &, rController, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OParameterDialog, OnValueLoseFocusHdl, weld::Widget &, void)
 
 IMPL_LINK (OParameterDialog, OnButtonClicked, weld::Button &, rButton, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OParameterDialog, OnEntryListBoxSelected, weld::TreeView &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OParameterDialog, OnVisitedTimeout, Timer *, void)
 
 IMPL_LINK (OParameterDialog, OnValueModified, weld::Entry &, rEdit, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OExceptionChainDialog, OnExceptionSelected, weld::TreeView &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OSQLMessageBox, ButtonClickHdl, weld::Button &, void)
 
 IMPL_LINK (OTableSubscriptionPage, OnTreeEntryChecked, const weld::TreeView::iter_col &, rRowCol, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OTextConnectionHelper, OnEditModified, weld::Entry &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OTextConnectionHelper, OnSetExtensionHdl, weld::Toggleable &, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (TextConnectionSettingsDialog, OnOK, weld::Button &, void)
 
TOTypeInfoSP getTypeInfoFromType (const OTypeInfoMap &_rTypeInfo, sal_Int32 _nType, const OUString &_sTypeName, const OUString &_sCreateParams, sal_Int32 _nPrecision, sal_Int32 _nScale, bool _bAutoIncrement, bool &_brForceToType)
 
::dbtools::SQLExceptionInfo createConnection (const OUString &_rsDataSourceName, const css::uno::Reference< css::container::XNameAccess > &_xDatabaseContext, const css::uno::Reference< css::uno::XComponentContext > &_rxContext, css::uno::Reference< css::lang::XEventListener > const &_rEvtLst, css::uno::Reference< css::sdbc::XConnection > &_rOUTConnection)
 
::dbtools::SQLExceptionInfo createConnection (const css::uno::Reference< css::beans::XPropertySet > &_xDataSource, const css::uno::Reference< css::uno::XComponentContext > &_rxContext, css::uno::Reference< css::lang::XEventListener > const &_rEvtLst, css::uno::Reference< css::sdbc::XConnection > &_rOUTConnection)
 
void fillTypeInfo (const css::uno::Reference< css::sdbc::XConnection > &_rxConnection, std::u16string_view _rsTypeNames, OTypeInfoMap &_rTypeInfoMap, std::vector< OTypeInfoMap::iterator > &_rTypeInfoIters)
 
void setColumnProperties (const css::uno::Reference< css::beans::XPropertySet > &_rxColumn, const OFieldDescription *_pFieldDesc)
 
OUString createDefaultName (const css::uno::Reference< css::sdbc::XDatabaseMetaData > &_xMetaData, const css::uno::Reference< css::container::XNameAccess > &_xTables, const OUString &_sName)
 
bool checkDataSourceAvailable (const OUString &_sDataSourceName, const css::uno::Reference< css::uno::XComponentContext > &_rxContext)
 
sal_Int32 mapTextAlign (const SvxCellHorJustify &_eAlignment)
 
css::uno::Reference< css::sdbc::XDataSource > getDataSourceByName (const OUString &_rDataSourceName, weld::Window *_pErrorMessageParent, const css::uno::Reference< css::uno::XComponentContext > &_rxContext, ::dbtools::SQLExceptionInfo *_pErrorInfo)
 
css::uno::Reference< css::uno::XInterface > getDataSourceOrModel (const css::uno::Reference< css::uno::XInterface > &_xObject)
 
SvxCellHorJustify mapTextJustify (sal_Int32 _nAlignment)
 
void callColumnFormatDialog (const css::uno::Reference< css::beans::XPropertySet > &_xAffectedCol, const css::uno::Reference< css::beans::XPropertySet > &_xField, SvNumberFormatter *_pFormatter, weld::Widget *_pParent)
 
bool callColumnFormatDialog (weld::Widget *_pParent, SvNumberFormatter *_pFormatter, sal_Int32 _nDataType, sal_Int32 &_nFormatKey, SvxCellHorJustify &_eJustify, bool _bHasFormat)
 
bool appendToFilter (const css::uno::Reference< css::sdbc::XConnection > &xConnection, const OUString &rName, const css::uno::Reference< css::uno::XComponentContext > &rxContext, weld::Window *pParent)
 
void notifySystemWindow (vcl::Window const *_pWindow, vcl::Window *_pToRegister, const ::comphelper::mem_fun1_t< TaskPaneList, vcl::Window * > &_rMemFunc)
 
void adjustBrowseBoxColumnWidth (::svt::EditBrowseBox *_pBox, sal_uInt16 _nColId)
 
bool isSQL92CheckEnabled (const css::uno::Reference< css::sdbc::XConnection > &_xConnection)
 
bool isAppendTableAliasEnabled (const css::uno::Reference< css::sdbc::XConnection > &_xConnection)
 
bool generateAsBeforeTableAlias (const css::uno::Reference< css::sdbc::XConnection > &_rxConnection)
 
void fillAutoIncrementValue (const css::uno::Reference< css::beans::XPropertySet > &_xDatasource, bool &_rAutoIncrementValueEnabled, OUString &_rsAutoIncrementValue)
 
void fillAutoIncrementValue (const css::uno::Reference< css::sdbc::XConnection > &_xConnection, bool &_rAutoIncrementValueEnabled, OUString &_rsAutoIncrementValue)
 
void setEvalDateFormatForFormatter (css::uno::Reference< css::util::XNumberFormatter > const &_rxFormatter)
 
TOTypeInfoSP queryPrimaryKeyType (const OTypeInfoMap &_rTypeInfo)
 
TOTypeInfoSP queryTypeInfoByType (sal_Int32 _nDataType, const OTypeInfoMap &_rTypeInfo)
 
sal_Int32 askForUserAction (weld::Window *pParent, TranslateId pTitle, TranslateId pText, bool bAll, std::u16string_view rName)
 
css::uno::Reference< css::beans::XPropertySetcreateView (const OUString &_sName, const css::uno::Reference< css::sdbc::XConnection > &_xConnection, const css::uno::Reference< css::beans::XPropertySet > &_xSourceObject)
 
css::uno::Reference< css::beans::XPropertySetcreateView (const OUString &_rName, const css::uno::Reference< css::sdbc::XConnection > &_xConnection, const OUString &_rCommand)
 
OUString getStrippedDatabaseName (const css::uno::Reference< css::beans::XPropertySet > &_xDataSource, OUString &_rsDatabaseName)
 
std::shared_ptr< const SfxFiltergetStandardDatabaseFilter ()
 
bool insertHierarchyElement (weld::Window *pParent, const css::uno::Reference< css::uno::XComponentContext > &_rxContext, const css::uno::Reference< css::container::XHierarchicalNameContainer > &_xNames, const OUString &_sParentFolder, bool _bForm, bool _bCollection=true, const css::uno::Reference< css::ucb::XContent > &_xContent=nullptr, bool _bMove=false)
 
css::uno::Reference< css::util::XNumberFormatter > getNumberFormatter (const css::uno::Reference< css::sdbc::XConnection > &_rxConnection, const css::uno::Reference< css::uno::XComponentContext > &_rxContext)
 
 IMPL_LINK_NOARG (DialogExecutor_Impl, onExecute, void *, void)
 
bool operator== (const OCharsetDisplay::ExtendedCharsetIterator &lhs, const OCharsetDisplay::ExtendedCharsetIterator &rhs)
 
static void lcl_setFrame_nothrow (ControllerFrame_Data &_rData, const Reference< XFrame > &_rxFrame)
 
static bool lcl_isActive_nothrow (const Reference< XFrame > &_rxFrame)
 
static void lcl_updateActiveComponents_nothrow (const ControllerFrame_Data &_rData)
 
static void lcl_notifyFocusChange_nothrow (ControllerFrame_Data &_rData, bool _bActive)
 
static void lcl_updateActive_nothrow (ControllerFrame_Data &_rData, bool _bActive)
 
static const FeatureSetlcl_getFeatureSet (const OUString &_rURL)
 
static AuthenticationMode getAuthenticationMode (const OUString &_sURL)
 
SQLExceptionInfo createConnection (const OUString &_rsDataSourceName, const Reference< css::container::XNameAccess > &_xDatabaseContext, const Reference< css::uno::XComponentContext > &_rxContext, Reference< css::lang::XEventListener > const &_rEvtLst, Reference< css::sdbc::XConnection > &_rOUTConnection)
 
SQLExceptionInfo createConnection (const Reference< css::beans::XPropertySet > &_xDataSource, const Reference< css::uno::XComponentContext > &_rxContext, Reference< css::lang::XEventListener > const &_rEvtLst, Reference< css::sdbc::XConnection > &_rOUTConnection)
 
Reference< XDataSource > getDataSourceByName (const OUString &_rDataSourceName, weld::Window *_pErrorMessageParent, const Reference< XComponentContext > &_rxContext, ::dbtools::SQLExceptionInfo *_pErrorInfo)
 
Reference< XInterfacegetDataSourceOrModel (const Reference< XInterface > &_xObject)
 
void fillTypeInfo (const Reference< css::sdbc::XConnection > &_rxConnection, std::u16string_view _rsTypeNames, OTypeInfoMap &_rTypeInfoMap, std::vector< OTypeInfoMap::iterator > &_rTypeInfoIters)
 
void setColumnProperties (const Reference< XPropertySet > &_rxColumn, const OFieldDescription *_pFieldDesc)
 
OUString createDefaultName (const Reference< XDatabaseMetaData > &_xMetaData, const Reference< XNameAccess > &_xTables, const OUString &_sName)
 
bool checkDataSourceAvailable (const OUString &_sDataSourceName, const Reference< css::uno::XComponentContext > &_xContext)
 
void callColumnFormatDialog (const Reference< XPropertySet > &xAffectedCol, const Reference< XPropertySet > &xField, SvNumberFormatter *_pFormatter, weld::Widget *_pParent)
 
bool appendToFilter (const Reference< XConnection > &_xConnection, const OUString &_sName, const Reference< XComponentContext > &_rxContext, weld::Window *pParent)
 
bool isSQL92CheckEnabled (const Reference< XConnection > &_xConnection)
 
bool isAppendTableAliasEnabled (const Reference< XConnection > &_xConnection)
 
bool generateAsBeforeTableAlias (const Reference< XConnection > &_xConnection)
 
void fillAutoIncrementValue (const Reference< XPropertySet > &_xDatasource, bool &_rAutoIncrementValueEnabled, OUString &_rsAutoIncrementValue)
 
void fillAutoIncrementValue (const Reference< XConnection > &_xConnection, bool &_rAutoIncrementValueEnabled, OUString &_rsAutoIncrementValue)
 
OUString getStrippedDatabaseName (const Reference< XPropertySet > &_xDataSource, OUString &_rsDatabaseName)
 
void setEvalDateFormatForFormatter (Reference< css::util::XNumberFormatter > const &_rxFormatter)
 
Reference< XPropertySetcreateView (const OUString &_rName, const Reference< XConnection > &_rxConnection, const OUString &_rCommand)
 
Reference< XPropertySetcreateView (const OUString &_rName, const Reference< XConnection > &_rxConnection, const Reference< XPropertySet > &_rxSourceObject)
 
bool insertHierarchyElement (weld::Window *pParent, const Reference< XComponentContext > &_rxContext, const Reference< XHierarchicalNameContainer > &_xNames, const OUString &_sParentFolder, bool _bForm, bool _bCollection, const Reference< XContent > &_xContent, bool _bMove)
 
Reference< XNumberFormatter > getNumberFormatter (const Reference< XConnection > &_rxConnection, const Reference< css::uno::XComponentContext > &_rxContext)
 
bool operator== (const OConnectionLineData &lhs, const OConnectionLineData &rhs)
 
 IMPL_LINK (LimitBox, KeyInputHdl, const KeyEvent &, rKEvt, bool)
 
 IMPL_LINK_NOARG (LimitBox, FocusOutHdl, weld::Widget &, void)
 
 IMPL_LINK (LimitBox, ChangeHdl, weld::ComboBox &, rComboBox, void)
 
 IMPL_LINK_NOARG (LimitBox, ActivateHdl, weld::ComboBox &, bool)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OQueryContainerWindow, SplitHdl, Splitter *, void)
 
static std::vector< CommentStrip > getComment (const OUString &rQuery)
 
static OUString concatComment (const OUString &rQuery, const std::vector< CommentStrip > &rComments)
 
 IMPL_LINK_NOARG (OQueryController, OnExecuteAddTable, void *, void)
 
bool operator== (const ORelationTableConnectionData &lhs, const ORelationTableConnectionData &rhs)
 
SvStreamWriteOTableRow (SvStream &_rStr, const OTableRow &_rRow)
 
SvStreamReadOTableRow (SvStream &_rStr, OTableRow &_rRow)
 
bool SAL_CALL operator>>= (const css::uno::Any &_any, std::optional< T > &_value)
 

Variables

 PATH_NOT_EXIST
 
 PATH_EXIST
 
 PATH_NOT_KNOWN
 
 E_TABLE
 
 E_QUERY
 
 E_FORM
 
 E_REPORT
 
 E_NONE
 
 E_ELEMENT_TYPE_COUNT
 
 AuthNone
 
 AuthUserPwd
 
 AuthPwd
 
 ORDER_NONE
 
 ORDER_ASC
 
 ORDER_DESC
 
 FKT_NONE
 
 FKT_OTHER
 
 FKT_AGGREGATE
 
 FKT_CONDITION
 
 FKT_NUMERIC
 
 JTCS_FROM
 
 JTCS_TO
 
 TAB_NORMAL_FIELD
 
 TAB_PRIMARY_FIELD
 
 FULL_JOIN
 
 LEFT_JOIN
 
 RIGHT_JOIN
 
 CROSS_JOIN
 
 INNER_JOIN
 
 tpDefault
 
 tpRequired
 
 tpTextLen
 
 tpNumType
 
 tpLength
 
 tpScale
 
 tpFormat
 
 tpAutoIncrement
 
 tpBoolDefault
 
 tpColumnName
 
 tpType
 
 tpAutoIncrementValue
 
 eIllegalJoin
 
 eStatementTooLong
 
 eNoConnection
 
 eNoSelectStatement
 
 eStatementTooComplex
 
 eNoColumnInLike
 
 eColumnNotFound
 
 eNativeMode
 
 eTooManyTables
 
 eTooManyColumns
 
 eIllegalJoinCondition
 
 eOk
 
 Info
 
 Error
 
 Warning
 
 Query
 
 AUTO
 
constexpr sal_uInt32 FORMAT_OBJECT_ID_RTF
 
constexpr sal_uInt32 FORMAT_OBJECT_ID_HTML
 
constexpr sal_Int32 g_nHistoryLimit
 
constexpr auto BROWSER_STANDARD_FLAGS
 
const sal_Int16 nIndentMax
 
const sal_uInt16 TYPE_UNKNOWN
 
const sal_uInt16 TYPE_TEXT
 
const sal_uInt16 TYPE_NUMERIC
 
const sal_uInt16 TYPE_DATETIME
 
const sal_uInt16 TYPE_DATE
 
const sal_uInt16 TYPE_TIME
 
const sal_uInt16 TYPE_BOOL
 
const sal_uInt16 TYPE_CURRENCY
 
const sal_uInt16 TYPE_MEMO
 
const sal_uInt16 TYPE_COUNTER
 
const sal_uInt16 TYPE_IMAGE
 
const sal_uInt16 TYPE_CHAR
 
const sal_uInt16 TYPE_DECIMAL
 
const sal_uInt16 TYPE_BINARY
 
const sal_uInt16 TYPE_VARBINARY
 
const sal_uInt16 TYPE_BIGINT
 
const sal_uInt16 TYPE_DOUBLE
 
const sal_uInt16 TYPE_FLOAT
 
const sal_uInt16 TYPE_REAL
 
const sal_uInt16 TYPE_INTEGER
 
const sal_uInt16 TYPE_SMALLINT
 
const sal_uInt16 TYPE_TINYINT
 
const sal_uInt16 TYPE_SQLNULL
 
const sal_uInt16 TYPE_OBJECT
 
const sal_uInt16 TYPE_DISTINCT
 
const sal_uInt16 TYPE_STRUCT
 
const sal_uInt16 TYPE_ARRAY
 
const sal_uInt16 TYPE_BLOB
 
const sal_uInt16 TYPE_CLOB
 
const sal_uInt16 TYPE_REF
 
const sal_uInt16 TYPE_OTHER
 
const sal_uInt16 TYPE_BIT
 
constexpr sal_uInt32 FORMAT_OBJECT_ID_SBA_TABED
 
constexpr OUStringLiteral PROPERTY_QUERYCOMPOSER
 
constexpr OUStringLiteral PROPERTY_ROWSET